Menu

❖ OMAKASE Course

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Appetizer

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Robata

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Shabu Shabu

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Tempura

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Salad

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Sushi

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Dessert

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Wine

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Nihonshu (Japanese Sake )

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
❖ Drink / Non- Alcohol

    SHIBARAKU OMACHIKUDASAI

      SHIBARAKU OMACHIKUDASAI
1